More Website Templates at TemplateMonster.com!


ความสำคัญของงานบริการ

จากภาพสังคมปัจจุบันเราพบว่าธุรกิจอุตสาหกรรมบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ธุรกิจบางประเภทจำเป็นต้องขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ได้มากก็ตาม แต่หลายองค์กรกับมุ่งเน้นนโนบายด้านบริการเพิ่มมากขึ้น

ที่มา :http://chstudy.blogspot.com


จากภาพเห็นได้ว่าธุรกิจบริการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแนวคิดเพื่อให้องค์กรควรมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาบุคลากรในงานบริการเพื่อให้มีคุณภาพในการปฏิบัติ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป